bplogo
 

A 1998/2006/EK rendelet alapján csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három egymást követő pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 

  • a közművelődés ebben az esetben vállalkozásnak minősül
  • a nyújtott támogatás jogcímét a támogatáskezelő adja meg: azaz az előző években elnyert EU-s forrásokból fedezett támogatási szerződéseket kell ellenőrizni. Ha azok nem tartalmazzák hogy az adott támogatás jogcíme de minimis, akkor a Támop 3.2.12-es felhívás 16. mellékletében felsorolt képzésfajták (A, B, C) mindegyikénél elérhető a 100%-os támogatásintenzitás, mivel az útmutató II. lépése alapján de minimis támogatást igényelhet a pályázó, így támogatás intenzitása 100%.

De minimis támogatás a magyar jogrendszerben a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelettel - a közösségi jog hatására - bevezetett csekély összegű állami támogatás. Mivel ez a támogatás nem befolyásolja a közösségi tagállamok közötti kereskedelmet, nem torzítja a versenyt, így nem vonatkozik rá az előzetes bejelentési kötelezettség.

De minimis állami támogatásnak minősül minden olyan (központi költségvetési vagy önkormányzati forrásból nyújtott) támogatás vagy bevételkiesés (inkább bevételről való lemondás, elengedés), amelynek összege 3 egymást követő év alatt nem haladja meg a 200 000 (illetve a közúti szállító ágazatban a 100 000) eurónak megfelelő forintösszeget, és amiről a támogatást nyújtó, vagy törvény kimondja, hogy de minimis támogatásnak minősül.

A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény.

De minimis támogatástartalom számolása:

A projektben de minimis támogatásnak minősülő költségeket évek szerint meg kell osztani, és diszkontálni kell azokat, azaz jelenértéken meg kell határozni a de minimis támogatás értékét. A projekt adatlapon van egy féléves ütemezéses táblázat, az alapján meg tudjuk mondani, hogy a de minimis költségek hogyan oszlanak meg évek szerint. A de minimis támogatás összegének számítása során a megítélés évére vonatkozó költség 100%-ához hozzá kell adni a következő évek diszkontált értékeit. Ez lesz a de minimis támogatás összege Ft-ban. Most már csak egy feladat van: a támogatást a pályázó Ft-ban kapja, a de minimis szabályt pedig EUR-ban kell vizsgálni, ezért át kell számítani a támogatást EUR-ra. Ehhez a megítélés dátumát kell tudnunk (NFÜ jóváhagyás napja), mert az azt megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kell átváltanunk a kiszámolt de minimis támogatási összeget EUR-ra.

Köszönjük a Széchenyi Programiroda szakmai támogatását.

 

De minimisként csak a 2, 3. kategóriába sorolt képzések tervezhetők, az 1. kategóriájúak nem!

Login or register to view attached files